Overslaan en naar de inhoud gaan

Tickets

Om het museum veilig te bezoeken, wordt reserveren sterk aanbevolen en krijgt u voorrang bij toegang.
Bedankt om naar de receptie te komen om uw audiogids te ontvangen.
U kunt uw ticket ten minste 2 uur van tevoren reserveren.

 

Confidentialiteitscharter voor web

ARTIKEL 1 – ALGEMENE PRINCIPES

1.1     Choco Story Brussels met maatschappelijke zetel te Stoofstraat 41 te 1000 Brussel  geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0552 921 873 , hierna genoemd Choco Story Brussels beheert de website : www.choco-story-brussels.be (hierna de ‘Site’ genoemd).

1.2     Alle gegevens van persoonlijke aard die wij verzamelen (hierna ‘Gegevens’ genoemd) zullen behandeld worden, conform aan de Belgische en Europese reglementering met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door de richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

1.3     U wordt verzocht dit confidentialiteitscharter (hierna het ‘Charter’ genoemd) aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1     Het Charter beschrijft de maatregelen die genomen worden voor het beheer van uw gegevens tijdens het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

2.2     Het Charter is toepasselijk voor alle diensten aangeboden door Choco Story Brussels via de Site.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE KUNNEN VERZAMELD WORDEN

3.1     Wanneer u onze Site bezoekt, kan dat met zich meebrengen dat wij informatie opslaan (onder meer de Gegevens) op verschillende manieren:

3.1.1  Gegevens verstrekt door de gebruikers. Wij verzamelen de Gegevens die u ingeeft op de Site om Choco Story Brussels en zijn partners te mogelijkheid te geven om uw reservatie voor een bezoek te valideren.

3.1.2  Informatie verzameld via technologische instrumenten. Wanneer u op onze Site surft, kunnen onze informaticasystemen passieve gegevens verzamelen zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type van uw browser. Wij gebruiken ook Cookies om informatie te verzamelen over de datum en het uur van uw bezoek of de zones van de Site die u bezocht hebt.

3.2     Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens in te geven, stemt u in en geeft u toelating om uw gegevens te verzamelen en te verwerken, zoals beschreven in het Charter. Stemt u daarmee niet in of laat u het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Charter niet toe, gebruik dan de Site niet.

3.3     U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door Choco Story Brussels te contacteren op volgend postadres: Stoofstraat 41 te 1000 Brussel of per e-mail op volgend adres: info@choco-story-brussels.be

ARTIKEL 4 : DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1     De Gegevens die wij verzamelen, zijn bestemd voor de uitvoering en de opvolging van uw reservatie voor een bezoek van het Museum. Zij dienen ook om de diensten te verbeteren die wij u aanbieden doordat ze ons informeren over uw interesses betreffende functionaliteit, prestatie en ondersteuning van onze diensten.

4.2     Wij kunnen de verzamelde Gegevens zelf gebruiken of via verschillende dragers met het oog op promotionele, commerciële of informatieve communicatie. In dat kader, om u toe te laten de Site beter te gebruiken en u op de hoogte te houden van de nieuwigheden en onze beste aanbiedingen van het moment, kunnen wij u gratis newsletters voorstellen. Behalve verzet van uwentwege, wanneer u gebruik hebt gemaakt van de diensten van Choco Story Brussels, kunnen wij u via elektronische weg informatie sturen betreffende het gebruik van de Site en onze promotionele aanbiedingen.

4.3     Wij kunnen de Gegevens ook gebruiken om studies uit te voeren die leiden tot een verbetering van onze dienstverlening.

4.4     Wij kunnen ertoe gebracht worden uw Gegevens openbaar te maken indien dat nodig is om (a) de toepasselijke wetten te respecteren of om te beantwoorden aan een beschikking of injunctie uitgaande van rechtbanken en hoven of (b) om onze rechten en deze van de gebruikers van Site te beschermen en te verdedigen.

4.5     Wij kunnen ertoe gebracht worden uw Gegevens over te maken aan onze partners voor direct-marketing per e-mail, indien u ervoor kiest onze promotionele communicatie te ontvangen. Wij zullen hoe dan ook alle redelijke maatregelen nemen om zeker te zijn dat deze ondernemingen dit Charter respecteren. Onze politiek bestaat erin deze ondernemingen te verbieden om uw Gegevens te gebruiken voor elk ander doeleinde dan het leveren van producten en/of diensten uitdrukkelijk gevraagd door Choco Story Brussels.

4.6     Wij kunnen ook uw Gegevens overmaken aan onze partner boekhouder, namelijk Quartus en dat met het oog op  het verzekeren van de dienstverlening weergegeven op onze Site.

4.7     Wij kunnen de Gegevens anoniem maken door er de persoonlijke identificatie-elementen uit te halen zoals de naam en het e-mailadres, en de Gegevens groeperen om ze te gebruiken voor marktstudies of andere professionele doeleinden. Wij kunnen nadien de anoniem gemaakte informatie doorgeven aan derden.

4.8     Behalve in de gevallen die beschreven zijn in huidig artikel, laten wij de verkoop of overdracht van Gegevens aan derden niet toe zonder uw goedkeuring.

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1     U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens en hun gebruik voor prospectiedoeleinden, en meer bepaald voor commerciële. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven te sturen naar de maatschappelijke zetel van Choco Story Brussels : Stoofstraat 41 te 1000 Brussel  OF per e-mail naar volgend adres: info@choco-story-brussels.be.

5.2     Voor het opzeggen van een abonnement op onze newsletters, kunt u het recht op verzet uitoefenen door te klikken op de link voor opzeg/uitschrijven onderaan elk van de newsletters. Er zal slechts rekening worden gehouden met de vraag om opzeg van uw abonnement, wanneer een bericht dat bevestigt. Is dat niet het geval, dan kunt u uw recht op verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van huidig Charter.

ARTIKEL 6: RECHT TOT TOEGANG, CORRECTIE, SCHRAPPING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1     U beschikt over het recht tot toegang, correctie, verwijdering en beperking van het gebruik van uw Gegevens overeenkomstig artikels 15, 16, 17 en 18 van de GDPR (General Data Protection Regulation).

6.2.    Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel van Choco Story Brussels  Guldenhoofdstraat 9-11 te 1000 Brussel  OF per e-mail naar volgend adres: info@choco-story-brussels.be.

6.3     Vooraleer te antwoorden op een dergelijke vraag, kunnen wij u uitnodigen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

7.1.    U beschikt ook over het recht om uw Gegevens die u verstrekt hebt aan Choco Story Brussels  te ontvangen in een gestructureerd formaat, courant gebruikt en leesbaar door een machine, en over het recht ze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking in het geval de verwerking van deze Gegevens gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedés.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1     Cookies zijn Gegevens die verstuurd worden op uw terminal via uw browser wanneer u de Site bezoekt. Zij bevatten een uniek identificatienummer. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de Site en het surfen en verhogen de snelheid en de efficiëntie van het gebruik ervan. Zij kunnen ook gebruikt worden om de Site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe het gebruik van de Site te analyseren.

8.2.    Choco-Story Brussels informeert u over de types van cookies die gebruikt worden op de Site:

  • Analytics Cookies (Google Analytics, Facebook);
  • De cookies die gebruikt worden laten de opvolging toe van elementen die geregistreerd werden op uw maandje.

De sessiecookies worden aangewend om uw gebruik van de Site te vergemakkelijken door bepaalde Gegevens over u te memoriseren.

De publicitaire cookies die als doel hebben ons in te lichten over de producten, diensten en pagina’s die u consulteert, laten toe de publiciteit te personaliseren die u kan voorgesteld worden op de Site met technieken voor retargeting, gebaseerd op uw vroegere opzoekingen en uw selectiecriteria (interne retargeting voor de affichage van de startpagina, op verlaten winkelmandjes en wishlists, en retargeting op sites die extern zijn aan Choco-Story Brussels (Facebook, Google targeting, Big data, Google My business, enz.).

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 met betrekking op elektronische communicaties, verzamelen deze cookies geen enkele informatie die toelaat de internetsurfer persoonlijk te identificeren en vermits ze enkel geplaatst worden vanwege hun technische functionaliteit, vereisen ze geen expliciete toestemming van de abonnee.

8.3.    Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicaties, is uw toestemming niet nodig voor de installatie van een cookie wanneer de cookie uitsluitend als doel heeft de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of is strikt nodig voor de levering van een online dienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4.    Voor de publicitaire cookies wordt uw akkoord of uw weigering gematerialiseerd door de parameters van uw browser of de parameters van elk andere technisch middel dat gebruikt wordt door de Site en ons toelaat uw surfgedrag op de Site te beheren.

8.5.    U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de onderstaande procedures te volgen, in functie van uw browser.

  • Wanneer u op het Internet surft met Internet Explorer, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Mozilla Firefox, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Google Chrome, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Safari, volg dan de hier vermelde procedure

8.6.    Choco-Story Brussels informeert u dat het deactiveren van de cookies nadelig kan zijn voor een optimaal surfen en de functionaliteiten van de Site.

8.7.    U hebt altijd de mogelijkheid om aanvaarde cookies in te trekken. Wenst u cookies te schrappen, dan zullen de voorkeuren die gecontroleerd worden door deze cookies eveneens geschrapt worden.

ARTIKEL 9: BEWARING VAN DE GEGEVENS

Choco Story Brussels.be zal uw Gegevens bewaren tijdens een periode van 5 jaar na de annulering van uw inschrijving teneinde u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden.

ARTIKEL 10: RECHT OP BEZWAAR

Zonder afbreuk te doen aan alle overige administratieve of rechtsmiddelen, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij een controle-autoriteit, meer bepaald bij de lidstaat van uw normale woonplaats, werkplaats of plaats waar de mogelijke schending plaatsvond, indien u denkt dat de verwerking van uw Gegevens de GDPR heeft geschonden.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32(0)2 274 48 00 • Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be